دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح كرد

دانشجو به مسائل سیاسی و حزبی محدود نشود

دانشجو به مسائل سیاسی و حزبی محدود نشود به گزارش زارا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: سیاسی بودن دانشجو این است كه بتواند به خلق نوآوری در عرصه علمی اقدام نماید و صرفاً به یكسری مسائل محدود سیاسی و حزبی محدود نشود اما متأسفانه صدای تخصصی را از بدنه تشكل های دانشجویی نمی شنویم و معمولاً از مواضع سیاسی ورود می كنند.


به گزارش زارا به نقل از ایسنا، دكتر سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در دانشكده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی در شورای عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل به ارائه سخنرانی پرداخت.
دكتر عاملی با اشاره به تجربه فعالیت در تشكل های دانشجویی ازجمله انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا اظهار داشت: انتظار از جامعه دانشجویی این است كه با نوآوری و اندیشه ورزی تلاش كند شرایط بهتری را برای نظام جمهوری اسلامی و مردم فراهم نموده و در حفظ و اعتلای نظام جمهوری اسلامی یاری رسان باشد.

مهم ترین مسئله برای نظارت بر تغییرات اجتماعی "شناخت" است
وی ادامه داد: مهم ترین مسئله برای نظارت بر تغییرات اجتماعی "شناخت" است و شناختی كه ناشی از تحلیل وقایع اجتماعی باشد می¬تواند كمك عمیق و بسزایی در بهبود شرایط جامعه داشته باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وضعیت فرهنگی موجود در جامعه اظهار داشت: ساده ترین راه در انتقاد به وضعیت های فرهنگی جامعه همین نگاه به مسئولین در نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت می باشد كه بطور قطع در سطح حوزه كاری خود مسئول وضعیت های فرهنگی جامعه هستند اما با تقویت عمیق شناخت و همفكری میان تمامی اقشار و ذی¬نفعان می¬توان برآیندی از سفارش ها و راه كارها را به دست آورد كه پاسخگوی تمامی ابعاد یك امر اجتماعی باشد.

ارتباطات بنیان تحولات آتی جامعه خواهد بود
وی با تاكید بر این نكته كه جهان ارتباطات تغییر پیدا كرده است، اشاره كرد: ارتباطات بنیان تحولات امروز و آینده جامعه است و سایر بنیان های دیگر ازجمله بنیان های اقتصادی همگی در بستر ارتباطات در حال تحول هستند.
دكتر عاملی تاكید كرد: درگذشته ارتباطات چهره به چهره پایه تمامی ارتباطات بوده است و به تبع آن انتقال یك فرهنگ از جایی بجای دیگر بسادگی اتفاق نمی افتاد.
وی ادامه داد: به مجرد عرصه جدیدی كه در ارتباطات به وجود می آید خیلی از تغییرات اجتماعی به دنبال آن رقم می خورد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران اظهار داشت: با فرامحلی شدن هم زمان و توسعه امكانات حاصل از جهانی شدن، ارتباطات هم زمان به وجود آمد كه معنای دیگری به جهان و جهانی شدن داده است.
وی ادامه داد: منوئل كستلز می گوید: حجم مطالبی كه در دو دهه گذشته راجع به جهانی شدن نگاشته شده است، معادل حجم مطالبی است كه در دو قرن گذشته راجع به تجدد تولید شده است. این افزایش انفجاری ادبیات حكایت از ورود به یك دوره جدید دارد. اسلام میتواند با امكانات حاصل از پروسه جهانی شدن در سطح جهان گسترش پیدا كند.
دكتر عاملی با نقد این دیدگاه كه برخی جهانی شدن را صرفاً در آمریكایی شدن پدیده ها تعریف كرده اند، اظهار داشت: همه تعریف جهانی شدن؛ آمریكایی شدن یا اروپایی شدن نیست بلكه مثلاً مقوله ای مثل اسلام با همین امكانات حاصل از پروسه جهانی شدن می تواند در سطح جهانی گسترش پیدا كند و قابلیت ارتباط هم زمان ناشی از جهانی شدن امكان گسترده ای را برای تبیین محتواهای نابی چون مبانی اسلامی فراهم آورده است.
وی اشاره كرد: ما با پدیده دوجهانی شدن روبه رو شده ایم كه در آن فضای فیزیكی بطور هم زمان در جهان مجازی نیز رشد پیدا كرد و ارتباطات هم زمان ناشی از آن تغییرات گسترده ای را به همراه آورد. در واقع ما هم در جهانی فیزیكی و هم در جهانی مجازی شاهد سرعت گرفتن جهانی شدن و با تعبیر صحیح فرامحلی شدن پدیده های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هستیم.

با فرامحلی شدن پدیده ها در فضای مجازی با نوعی انفجار ارتباطات و اطلاعات روبه رو شده ایم/جهان مجازی به واقعیت جهان نزدیك تر می شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با ارتباطات هم زمان كه در فضای مجازی گسترش یافت، ما با فرامحلی شدن پدیده ها روبه رو شده ایم كه نوعی انفجار ارتباطات و اطلاعات را به همراه داشت.
وی ادامه داد: تعداد ایمیل های ارسال شده از شروع سال 2019 تابحال حدود 74 تریلیون ایمیل بوده است.
دكتر عاملی افزود: در سال 1996 موضوعات دینی رتبه چهلم و موضوعات علمی رتبه 15 جستجوی كاربران در فضای مجازی را داشت، حال آنكه امروزه رتبه اول جستجو مربوط به سوژه كسب وكار و امور در رابطه با گذران اوقات فراغت بوده موضوعات علمی رتبه های چهارم و پنجم را به دست آورده اند. در واقع جهانی مجازی به واقعیت جهان نزدیك تر می شود.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران تاكید كرد: اگر ما بخواهیم برای جامعه دهه اول انقلاب برنامه ریزی فرهنگی نماییم نتیجه ای را خواهیم گرفت كه با برنامه ریزی فرهنگی برای نسل جوانان این دهه بسیار متفاوت خواهد بود.
وی تاكید كرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بتواند با تحولات جدید امروز آشنا باشد و سیاست گذاری های خودرا منطبق با شناخت واقعیت های اجتماعی موجود تدوین كند تا بتواند سیاست گذاری متناسب با حقیقت و واقعیت را عرضه نماید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: انسان امروز گرفتار سردرگمی های هویتی شده است.
وی ادامه داد: هویت محصول دو امر است كه یكی ناشی از درك فرد نسبت به خود و دیگری ناشی از جنبه ارتباطی است كه فرد با بیرون دارد و این دو امر ارتباط با خود و ارتباط با بیرون با یكدیگر تأثیر و تأثر دارند.
امروزه هویتهای مقاومت در مقابل هویت های نامعین و دورگه در حال تكامل است
دكتر عاملی اشاره كرد: امروزه هویت های دورگه و هویت های نامعین برای خیلی از افراد امروزی در حال شكل¬گیری است و در كنار این هویت¬های نامعین و دورگه، هویتهای مقاومت در حال شكل گیری و تكامل است.
وی ادامه داد: هویت مقاومت هویتی است كه بر یك سوژه و پدیده استقرار داشته و در مقابل تغییرات و نظام های سلطه گرا مقاومت می كند و نمود آن در هویت های مقاومت اسلامی است كه امروز در كل منطقه غرب آسیا و سایر نقاط جهان، نظام سلطه جهانی را با چالش های بزرگ مواجه كرده است.

رسانه های جدید بستری برای تنوع انتخاب ها به وجود آورده است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینكه رسانه های جدید بستری برای تنوع انتخاب ها به وجود آورده است اشاره كرد: تنوع انتخاب ها منشأ معرفی انتخاب ها و تولیدات برتر می شود.
وی ادامه داد: دراین زمینه نمانام ها و مقولاتی كه جاذبه بیشتری را برای انتخاب دیگران فراهم نموده اند، ظرفیت انتخاب شدن گسترده تری را پیدا كرده اند. پس هنجارهای عمومی جای خودرا به انتخاب های فردی و انتخاب های برتر داده است.
نظم موجود در جامعه آمریكا پشتیبانی از طبقه یك درصدی مرفه آمریكایی است
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به آرای اخیر نظرسنجی ها در جامعه آمریكا تصریح كرد: طبقه متوسط و طبقه محروم جامعه آمریكایی اكثراً بر این باور هستند كه وضع موجود آمریكا به نفع طبقه سرمایه دار آمریكایی است و نظم موجود در جامعه آمریكایی در جهت تبعیض های معطوف به پشتیبانی از طبقه یك درصدی مرفه آمریكایی است.
وی افزود: ما باید متوجه عمل صالح در جامعه باشیم. عمل صالح است كه سبب دلگرمی جامعه می شود و عضویت اجتماعی در جامعه دینی را تقویت می كند. با پیمایشی كه در 12 شهرستان استان تهران درباب میزان باورهای دینی و تجربه زیسته دینی صورت گرفته است و 70 درصد پاسخگوها در گروه سنی 16 تاب 18 سال بوده اند، مشخص شد متوسط پاسخ ها به سؤالات مربوط به زمینه های اعتقادی و باورهای دینی بالای 90 درصد بوده است اما متوسط پاسخ های به سؤالات مربوط به تجربه دینی آنها تنها 35 درصد مثبت بوده و این نشان میدهد كه در حدود 55 درصد پاسخ ها معتقد می باشد عمل به مؤلفه های دینی نهادینه نشده و فاصله بسیاری میان اعتقادات دینی و تجربه زیسته دینی داریم.
دكتر عاملی افزود: با جستجویی كه در فضای مجازی صورت میگیرد نشان میدهد خودشناسی عمیقی در میان جامعه در حال شكل گیری است كه نشان از احساس (كسی بودن) نسبت به افراد دارد.
حس استقلال گرایی تبدیل به یك فرهنگ عمومی در جامعه جدید شده است
وی ادامه داد: حس استقلال گرایی تبدیل به یك فرهنگ عمومی در جامعه جدید شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: امروزه جامعه از یك مخاطب صرف تبدیل به یك كاربر كنشگر شده است و فعالانه در عرصه فضای مجازی مبادرت به فعالیت و اثرگذاری می كند كه نشان دهنده عملیاتی شدن همان حس «كسی بودن» افراد است. این امر یك میوه گوارا دارد و آن كاهش عصبیت های هنجاری است و به صورتی ضمن اینكه به فرد جایگاه قوی تری می دهد ولی یك نوع رهابودگی از تعصبات را فراهم می آورد.
دكتر عاملی اشاره كرد: بنا بر روایات موجود، مردم دوران مهدی(عج) بمراتب آمادگی بیشتری در شنیدن پیام حق نسبت به دوران پیامبر(ص) دارند چونكه عصبیت¬های جاهلانه در دوران جدید كاهش یافته عقلانیت در میان بشریت گسترش یافته است.
وی ادامه داد: دسترسی به اطلاعات لازمه همین گسترش عقلانیت است كه افراد را به جستجوی شفافیت و حقیقت وامی دارد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به اینكه علم همان دریافت قاعده های هستی است، اشاره كرد: با علوم جدید می توان پدیده ها را در مقیاس های كوچك مشاهده كرد و ارتباط میان پدیده ها با هستی را مورد بررسی قرار داد، چنانكه دانش نانو می تواند یك پدیده را در مقیاس یك میلیاردم هم مشاهده كند.
سپس دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاكید بر اینكه در شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاقات بزرگی محقق شده است، اشاره كرد: 66 درصد از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم و فناوری بوده و 23 درصد آن مربوط به فرهنگ بوده است، ضمن آنكه مابقی آن مربوط به حوزه های مشترك علم و فناوری و فرهنگ بوده است.
دكتر عاملی افزود: تمامی ستادهای علم و فناوری كشور كه همگی منشأ تحولات بزرگی در كشور بوده اند، همگی منشأ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده اند.
وی ادامه داد: ستاد زیست فناوری، ستاد فناوری نانو، ستاد فناوری های شناختی همگی نتیجه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده اند كه زمینه فعالیت دانشگاه ها دراین زمینه ها را فراهم آورده است.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران اظهار داشت: ما امروز تولید كننده 5 واكسن جدید هستیم كه نتیجه تشكیل ستاد زیست فناوری بوده، ارزآوری 1میلیارد و 300 میلیون دلاری، رتبه اول آسیا و رتبه دوازدهم جهان را برای كشور ما به همراه آورده است.
وی ادامه داد: تأسیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری كه منشأ خیلی از خدمات در دانش و فناوری بوده است و همین طور تأسیس بنیاد ملی نخبگان و مدارس مربوط به استعدادهای درخشان همگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه كرد: اینكه ما در نرخ شتاب رشد علم، رتبه چهارم جهان را به دست آورده ایم نتیجه همین توجهات كشور به عرصه علم و فناوری بوده است.
وی اشاره كرد: در نقشه جامع علمی كشور 224 برنامه اقدام وجود دارد كه 124 جلسه را ایجاد كرده است و وزیر علوم، وزیر بهداشت، معاون علمی و فناوری و دیگر افراد اثرگذار كشور در آن شركت داشته اند و در راه تصمیم سازی برای پیشبرد نیازهای علمی و فناوری كشور مشاركت داشته اند.
نگاه تخریبی به گذشته نگاه مناسبی نیست
دكتر عاملی با تاكید بر اینكه نگاه تخریبی به گذشته نگاه مناسبی نیست، اشاره كرد: باید سرمایه هایی كه درگذشته ساخته شده اند مورد بهره برداری قرار گیرند و همین طور ضعف های موجود احصاء شده با اشراف بر كاستی ها در جهت رفع مشكلات اقدام گردد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش پاسخ به سئوالات دانشجویان محترم در پاسخ به سؤالی پیرامون نحوه تدوین سند عفاف و حجاب در كشور اظهار داشت: راجع به مقوله حجاب و عفاف، تابحال 4 سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده كه آخرین سند آن در جلسه 820 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسیده است.
وی ادامه داد: سند اولی كه در مورد عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، سندی سیاستی بوده است و در سند دوم برای اجرای سیاست های مذكور چندین برنامه اقدام ترسیم شده است.
دكتر عاملی افزود: در سند سوم عفاف و حجاب كه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، برای دستگاه های مختلف تقسیم وظایف صورت گرفته است و در سند چهارم با نگاه به اسناد گذشته اهتمام شد نوعی بازنگری و تكامل صورت بگیرد و وظایف جامانده نهادها و یا وظایفی برای نهادهای جدید تدوین شود.
وی ادامه داد: در سند اخیر دو اتفاق جدید افتاده است كه یكی جبران خلأ وظیفه ای برخی دستگاهها بود كه در زمینه عفاف و حجاب برای آنها وظیفه ای تدقیق نشده بود و اتفاق دیگر تقسیم كار با مسئولیت شورای اجتماعی وزارت كشور بود تا از نهادهای متولی این مساله گزارش گرفته و ظرف 6 ماه به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی عرضه نماید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سؤال دیگر راجع به روند ابلاغ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: سرعت عمل تصویب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به مجلس شورای اسلامی سریع تر صورت می گیرد، منتهی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ممكنست با سه تعارض در روند تصویب مواجه شود.
وی ادامه داد: عدم تدقیق در منابع مالی، تعارض منابع انسانی با نگاه به پرهیز از بزرگ شدن دولت و مشكل عدم هماهنگی حقوقی با سایر مصوبات كه ممكنست در تدوین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با آن مواجه باشیم كه خوشبختانه با سازوكار جدید در روند تصویب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این مشكلات و تعارض تا حد زیادی رفع شده است.
دكتر عاملی با اشاره به اینكه 5 سال از عدم اجرای سند مهندسی فرهنگی باوجود ابلاغ آن به دستگاهها می-گذشت، اشاره كرد: قدم اول در اجرایی سازی مصوبات سند مهندسی فرهنگی تشكیل ستاد راهبری و هماهنگی اجرای مصوبات سند مهندسی فرهنگی بود كه الان با حضور معاون اول رئیس جمهور جلسات ستاد مذكور در حال برگزاری است و سه جلسه آن تشكیل شده و ده مصوبه داشته است كه مصوبات بسیار مهم و راهبردی بوده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سؤال دانشجویی پیرامون توجه به نقش بدنه دانشجویی در تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: بنده بارها این پیشنهاد را مطرح كرده ام كه بدنه دانشجویی بعنوان ذینفعان این عرصه می توانند كمیسیون معین دانشجویی را تشكیل دهند و با مشاركت تمامی نمایندگان بدنه دانشجویی به ارائه نظرات و پیشنهادات تخصصی برای طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی بپردازند.
متأسفانه صدای تخصصی را از بدنه دانشجویی نمی شنویم
وی ادامه داد: سیاسی بودن دانشجو این است كه بتواند به خلق نوآوری در عرصه علمی اقدام نماید و صرفاً به یكسری مسائل محدود سیاسی و حزبی محدود نشود اما متأسفانه صدای تخصصی را از بدنه تشكل های دانشجویی نمی شنویم و معمولاً از مواضع سیاسی ورود می كنند.

دكتر عاملی با اشاره به نقدهای موجود پیرامون نظام رتبه بندی مقالات علمی اشاره كرد: ما با تشكیل نظام ISC خواستیم نظام رتبه بندی كه حالا در دست آنگلوساكسون ها قرار دارد را تغییر دهیم و نیاز داریم این مسئله را توسعه دهیم.
به گزارش مركز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی با یادآوری اینكه ما با اسلام هراسی و شیعه هراسی و ایران هراسی در سطح جهانی مواجه هستیم و این منشاء تبعیض های زیادی ضد مردم شریف ایران شده است؛تأكید كرد: حالا ایرانیان در حال شناخته شدن در سطح جهان از منظر علمی هستند و اینكه جوانان ما قله های علمی را فتح می كنند بسیار حائز اهمیت می باشد و البته منحصر كردن جذب و ارتقای اساتید و دانشجویان در یكی دو مؤلفه مشخص مثل مقاله داشتن در فصلنامه های آی اس آی درست نیست، بلكه باید تمامی حوزه های تأثیرگذار علمی مورد توجه قرار گیرند.
1398/09/24
12:16:23
5.0 / 5
4337
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , برتر , بهداشت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
زارا ZARA

زارا

فروش برند زارا

zarakala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زارا محفوظ است